Strona główna Rejestracja O nas Kontakt Mapa strony
Jesteś tutaj: Strona główna » Regulamin
Wpisz swój adres e-mail:

Wprowadź swoje hasło:
Zapomniałeś hasła?
Nie masz jeszcze konta w naszym portalu?
Zarejestruj się.

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na stronie www.ogloszenia-wedkarskie.pl - zwanej dalej w skrócie Stroną.
 2. Użytkownicy Strony dzielą się na dwie kategorie:     
 1.  Użytkownicy wewnętrzni
  1. Uzytkownikiem wewnętrznym mogą być tylko: Administrator Strony, Pracownik pomocy technicznej.
  2. Administrator, po weryfikacji daych osobowych, może aktywować założone konta.
  3. Administrator nie bierze odpowiedzialności za problemy wynikłe z udostępnienia przez użytkownika wewnętrznego, hasła do swojego konta innym osobom.
  4. Administrator Strony ma możliwość tworzenia różnych grup użytkowników wewnętrznych i przydzielania im określonych uprawnień dotyczących przeglądania zasobów Strony lub zamieszczania na Stronie własnych materiałów.
  5. Użytkownik wewnętrzny odpowiada za wszystkie treści jakie zamieszcza na Stronie.
 2. Użytkownicy zewnętrzni
  1. Uzytkownikiem zewnętrznym może być każdy użytkownik Internetu.
  2. Uzytkownik zewnętrzny nie ma możliwości aktywowania własnego konta, pozwalającego na dostęp do usług i treści przeznaczonych dla użytkowników wewnętrznych.
 3. Użytkownik Strony zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych na Stronie zgodnie z prawem oraz niniejszym regulaminem.
 4. Użytkownik Strony zobowiązuje się do nie podejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz nie zakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Strony, uzyskanie nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na Stronę treści niezgodnej z regulaminem.
 6. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, konto zostanie niezwłocznie zamknięte.
 7. Zakładając konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 8. Każdy zarejestrowany Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stronę swoich danych osobowych, udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Strony w celach informacyjnych, dydaktycznych oraz usprawniających działanie Strony.
 9. Strona nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika.
 10. Strona nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 11. Strona zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 12. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres Pomocy technicznej (który będzie) udostępniony na Stronie.
 13. Serwis Ogłoszenia Wędkarksie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na Stronie.
 14. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU.
 15. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
 16. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Portalu Ogłoszenia Wędkarksie w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Otrzymane od Portalu Ogłoszenia Wędkarskie informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Ogłoszenia i z realizacją umów zawartych w wyniku Ogłoszenia.

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

W PORTALU OGŁOSZENIA WĘDKARSKIE – WWW.OGLOSZENIA-WEDKARSKIE.PL

 

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. PORTAL INTERNETOWY WWW.OGLOSZENIA-WEDKARSKIE.PL, ZWANY DALEJ PORTALEM, JEST W CAŁOŚCI WŁASNOŚCIĄ FIRMY CREOSOFT Sławomir Bodak Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY POLESKIEJ 47/26, REGON: 021923926, NIP 925-205-82-68.
 2. NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ WYDANY NA PODSTAWIE USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 3. REGULAMIN OKREŚLA ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ PORTAL WWW.OGLOSZENIA-WEDKARSKIE.PL USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, ORAZ PRZESYŁANIA INFORMACJI HANDLOWYCH.
 4. WARUNKIEM SKORZYSTANIA Z SYSTEMU INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM PORTALU JEST AKCEPTACJA NINEJSZEGO REGULAMINU, STANOWIĄCEGO JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZENIE WOLI I TWORZĄCEGO PRAWNE ZOBOWIĄZANIE MIĘDZY NABYWCĄ A FIRMĄ CREOSOFT.
 5. JEŻELI OSOBA SKŁADAJĄCA ZAMÓWIENIE (ZWANA DALEJ NABYWCĄ) NIE AKCEPTUJE W PEŁNI POSTANOWIEŃ REGULAMINU, KORZYSTANIE PRZEZ NIĄ Z INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY ZA POSREDNICTWEM PORTALU NIE JEST MOŻLIWE.

 

OFEROWANE USŁUGI I PRODUKTY

 

 1. SPRZEDAWANE USŁUGI I PRODUKTY SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE NABYWCY, ODSTĘPOWANIE ICH, KOPIOWANIE, UDOSTĘPNIANIE, MODYFIKOWANIE LUB PRZEKAZYWANIE (TAKŻE BEZPŁATNE) OSOBOM TRZECIM STANOWI NARUSZENIE PRAWA.
 2. NINEJSZY REGULAMIN MA ZASTOSOWANIE DO ZAKUPU USŁUG I PRODUKTÓW OFEROWANYCH NA STRONACH PORTALU POD ADRESEM WWW.OGLOSZENIA-WEDKARSKIE.PL I POD WSZYSTKIMI SUBDOMENAMI TEGO ADRESU. OFEROWANYMI USŁUGAMII PRODUKTAMI SĄ:

 

 • WYKUPIENIE CZASOWEGO DOSTĘPU DO DODATKOWEJ FORMY PROMOCJI OGŁOSZENIA NABYWCY, ZAWIERAJĄCEJ DODATKOWE TREŚCI I FUNKJONALNOŚĆ W PORÓWNANIU Z DOSTĘPNĄ NIEODPŁATNIE WERSJĄ SERWISU OGŁOSZENIOWEGO
 • WYKUPIENIE BANERÓW REKLAMOWYCH NA STRONIE GŁÓWNEJ

 

SKŁADNIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, PŁATNOŚCI

 

 1. PŁATNOŚCI ZA OFEROWANE PRZEZ PORTAL USŁUGI MOŻNA REALIZOWAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM INTERNETOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY. ROZLICZENIA PŁATNOŚCI (TRANSAKCJI KARTĄ KREDTOWĄ, PRZELEWEM INTERNETOWYM) PRZEPROWADZANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU PayU. NABYWCĘ I PORTAL OBOWIĄZUJĄ POSTANOWIENIA REGULAMINU DOKONYWANIA WPŁAT W SYSTEMIE PayU, DOSTĘPNEGO NA STRONACH INTERNETOWYCH SYSTEMU PayU (www.payu.pl).
 2. UMOWA SPRZEDAŻY MIĘDZY NABYWCĄ A CREOSOFT ZOSTAJE ZAWARTA W MOMENCIE DOKONANIA PRZEZ NABYWCĘ ZAMÓWIENIA ORAZ UISZCZENIA NALEŻNEJ ZAPŁATY WEDŁUG CENNIKA OBOWIĄZUJĄCEGO  W MOMENCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NA DANĄ USŁUGĘ LUB PRODUKT. ZA CHWILĄ ZAPŁATY UWAŻA SIĘ WPŁYW NALEŻNEJ KWOTY PIENIĘŻNEJ NA ODPOWIEDNIE KONTO SYSTEMU PayU.
 3. WSZYSTKIE CENY OFEROWANYCH PRZEZ PORTAL USŁUG I PRODUKTÓW PODANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT W ODPOWIEDNIEJ STAWCE. DO CENY NIE JEST DOLICZANA ŻADNA OPŁATA ZA DOSTAWĘ ZAMÓWIONEJ USŁUGI LUB PRODUKTU; WSZYSTKIE USŁUGI I PRODUKTY SA DOSTARCZANE DROGA ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PORTALU. PORTAL ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY CEN OFEROWANYCH PRODUKTÓW I USŁUG, JEDNAKŻE NIE W TRAKCIE ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA.
 4. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE JEDYNIE PRZEZ INTERNET ZA POSREDNICTWEM STRON PORTALU. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ PRZEZ 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ 24 GODZINY NA DOBĘ.
 5. PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA NABYWCA OTRZYMUJE OD SYSTEMU PayU WIADOMOŚĆ E-MAIL NA ADRES PODANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA Z INFORMUJĄCĄ O STATUSIE TRANSAKCJI.
 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEZ PORTAL ROZPOCZYNA SIĘ Z CHWILĄ UZYSKANIA POTWIERDZENIA POPRAWNEGO PRZEBIEGU PŁATNOŚCI ZA ZŁOŻONE ZAMÓIENIE OD SYSTEMU PayU. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA OD MOMENTU JEGO ZŁOŻENIA ZALEŻY OD WYBRANEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI; W PRZYPADKU PRZELEWÓW REALIZOWANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM JEST TO ZWYKLE KILKA MINUT.
 7. NA KAŻDORAZOWE ŻYCZENIE NABYWCY MOŻLIWE JEST WYSTAWIENIE FAKTURY VAT I PRZESŁANIE JEJ POCZTĄ TRADYCYJNĄ POD WSKAZANY ADRES. WARUNKIEM WYSTAWIENIA FAKTURY VAT JEST PODANIE KOMPLETNYCH DANYCH ADRESOWYCH (W TYM NUMERU TELEFONU ORAZ NIP)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. NABYWCA WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE PRZEZ FIRMĘ CREOSOFT SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, PODANYCH PRZEZ SIEBIE ELEKTRONICZNIE, W CELU REALIZACJI PRZEZ FIRMĘ UMOWY SPRZEDAŻY. NABYWCA MA PRAWO W KAŻDYM CZASIE ZAŻĄDAĆ USUNIĘCIA LUB ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE GO DOTYCZĄ.
 2. NABYWCA MA ZAPEWNIONĄ  PEŁNĄ OCHRONĘ WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH, POZYSKANYCH W TRAKCIE SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM (USTAWA Z DNIA 29 STYCZNIA 1997R. O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH-WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI). DANE TE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE PODMIOTOM TRZECIM, A ICH POZYSKANIE KONIECZNIE JEST JEDYNIE DLA CELÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
 3. PORTAL ZASTRZEGA SOBIE MOZLIWOŚĆ KONTAKTOWANIA SIE Z NABYWCA PO ZREALIZOWNIU ZAMÓWIENIA, O ILE NABYWCA WYRAZI NA TAKIE DZIAŁANIE ZGODĘ PODCZAS SKLADANIA ZAMÓWIENIA. PORTAL ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIE WYSYŁANIA NA UZYSKANY OD NABYWCY ADRES E-MAIL TREŚCI BEZPRAWNYCH LUB SZKODLIWYCH. NABYWCA MOŻE W DOWOLNYM MOMENCIE WYCOFAĆ UDZIELONĄ ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ POPRZEZ EDYCJE USTAWIEŃ W PANELU UŻYTKOWNIKA.

 

REKLAMACJE I REZYGNACJA Z UMOWY

 

 1. W PRZYPADKU, GDY ZAMÓWIENIE NIE MOŻE BYC ZREALIZOWANE Z WINY NABYWCY TJ. NA PRZYKŁAD W SYTUACJI PODANIA NIEPOPRAWNEGO ADRESU E-MAIL PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, NABYWCA POWINIEN SKONTAKTOWAC SIĘ Z DZIAŁEM OBSŁUGI PORTALU POD ADRESEM KONTAKT@OGLOSZENIA-WEDKARSKIE.PL:

 

 • PODAC NUMER DOKONANEJ PŁATNOŚCI, NADANY PRZEZ SYSTEM PayU
 • PRZESŁAĆ ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE PŁATNOSCI (NP. POTWIERDZENIE PRZELEWU W FORMACIE PDF, SKAN DOKONANEJ WPŁATY ITP.)
 • OKRESLIĆ DATĘ I SPOSÓB DOKONANIA PŁATNOŚCI (PRZELEW, ZAPŁATA KARTĄ, WPŁATA NA POCZCIE ITP.)

 

NIESPEŁNIENIE  JEDNEGO Z WYŻEJ WYMIENIONYCH WARUNKÓW UNIEMOŻLIWIA ROZPATRZENIE REKLAMACJI.

 

 1. INFORMACJA O PRZEDMIOCIE SKLADANEGO ZAMÓWIENIA JEST KILKUKROTNIE WYŚWIETLANA PRZED OSTATECZNYM ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA. W ZWIĄZKU Z TYM W PRZYPADKU, GDY NABYWCA PODCZAS SKŁADANIA ZAMÓWIENIA NIEWŁAŚCIWIE WSKAZAŁ USŁUGĘ LUB PRODUKT, KTÓRY CHCE ZAMÓWIĆ, NIE PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO REKLAMACJI.
 2. NABYWCY NIE PRZYSLUGUJE PRAWO DO ZWROTU UISZCZONEJ OPŁATY, JEŚLI OTRZYMAŁ USŁUGĘ/PRODUKT Z PORTALU. REZYGNACJA JEST WIĘC MOŻLIWA W SZCZEGÓLNOŚCI POMIĘDZY WNIESIENIEM OPŁATY A OTRZYMANIEM ZAMÓWIONEGO PRODUKTU/USŁUGI.
 3. PORTAL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA NIEZALEŻNE OD PORTALU PROBLEMY TECHNICZNE, UNIEMOŻLIWIAJĄCE REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (NA PRZYKŁAD AWARIE SERWERÓW POCZTOWYCH) LUB WYDŁUŻAJĄCE CZAS JEGO REALIZACJI.
ogłoszenia wędkarskie, wędkarstwo amatorskie, wędkarstwo profesjonalne, giełda wędkarska, sprzęt wędkarski
PayU
© Copyright 2022 by Ogłoszenia Wędkarskie - Wszelkie prawa zastrzeżone.
KCP System: Dream CMS